ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเพื่อสร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเอเชียน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง วิทยาลัยชุมชนตราด และ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว