เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 เครือข่ายอุด อ่านรายละเอียด …

การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาค อ่านรายละเอียด …

มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการฯ วางยุทธศาสตร์การพัฒนารายวิชา MOOC เพื่อเป็นแกนนำเครือข่ายด้าน MOOC ในภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยบูร อ่านรายละเอียด …

เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ขับเคลื่อน Thai MOOC จัดโครงการอบรมการใช้งาน Thai MOOC สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลั อ่านรายละเอียด …

การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแ อ่านรายละเอียด …

เอกสารการนำเสนอ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2017” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. คณะมนุษย อ่านรายละเอียด …

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการติดตา อ่านรายละเอียด …

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้อ อ่านรายละเอียด …