การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 08.45 น.      ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เวลา 08.45 น. – 09.00 อ่านรายละเอียด …

มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการฯ วางยุทธศาสตร์การพัฒนารายวิชา MOOC เพื่อเป็นแกนนำเครือข่ายด้าน MOOC ในภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา (ผศ.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การวางยุทธศาสตร์การพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ของมหาวิทยาลัยบูรพา อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเป็นแม่ข่ายในการขับเคลื่อ MOOC ในภูมิภาคของภาคตะวันออกต่อไป

เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ขับเคลื่อน Thai MOOC จัดโครงการอบรมการใช้งาน Thai MOOC สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน Thai MOOC สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพา รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ให้เกียรติมาเป้นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยาย โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อแนะนำการใช้งาน Thai MOOC สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ อ่านรายละเอียด …

การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กำหนดการภาพรวม 18 กรกฎาคม 2561 : 08.00-08.30น. ลงทะเบียน 08.30น. ผอ.วชช.ตราดกล่าวต้อนรับเครือข่ายภาคตะวันออก 08.40น. -รองอธิการมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวทักทาย/ขอบคุณ – ชมนิทรรศการผลงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกและเครือข่ายโรงเรียน 20 แห่ง 10.00น. ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราดกล่าวต้อนรับ 10.00 – 12.00น. – ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดงาน – นำเสนอผลงานสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงภาคตะวันออกในภาพรวมโดยม.บูรพา – สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกนำเสนอผลงาน ( 10 นาที/สถาบัน) 12.00-12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน 12.30น. อ่านรายละเอียด …

เอกสารการนำเสนอ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2017” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา – PowerPoint นำเสนอ – คู่มือ KM การเรียนการสอน อัตลักษณ์ มรภ.พระนครศรีอยุูธยา – แบบส่ง KM การเรียนการสอน 2559 มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2. วิทยาลัยชุมชนตราด – PowerPoint นำเสนอ 3. มหาวิทยาลัยบูรพา – วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา – คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา – สำนักคอมพิวเตอร์ อ่านรายละเอียด …

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ด้วยสำนักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา มีโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ได้รับเงินสนับสนุนปีงบประมาณ 2558 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและ การบริหารจัดการของเครือข่าย ในการนี้จึงขอความร่วมมือเครือข่ายเขียนอธิบายการดำเนินงานการบริหารโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่เสนอให้กับสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา   กรอบการประเมินโครงการ 1. การดำเนินงานของเครือข่ายในการเสนอโครงการมีวิธีดำเนินการอย่างไร 1.1 ก่อนเสนอโครงการ 1.1.1 มีการประชุมกรรมการ/สมาชิกเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและลักษณะโครงการที่เป็นไปตามกรอบของ สกอ. อ่านรายละเอียด …

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  สถาบันผู้รับผิดชอบ  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา (แม่ข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเอเซียน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว   หลักการและเหตุผล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โดยให้จัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักนโยบาย 9 ข้อ ของรัฐบาล อันได้แก่ 1) อ่านรายละเอียด …