ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานกรรมการเครือข่ายฯ

  ยุทธศาสตร์เครือข่าย
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมเครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2557 (รายละเอียด)

  เครือข่ายเชิงประเด็น
   เครือข่ายประกันฯ
   เครือข่ายสหกิจศึกษา
   เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
   เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
   เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ
   เครือข่าย อพ.สธ.
 
  โครงการเฉพาะกิจ ปี 57
   โครงการป้องกันยาเสพติดฯ
 
  รายงานการประชุม B
 
  รายงานการประชุม C
   โครงการ "บัณฑิตไม่โกง" 1/58
 


ข่าวสารวิชาการเครือข่าย

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY) วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อมุ่งสู่ QA ASEAN (AUN-QA)" ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
webmaster : burinl@buu.ac.th โทรศัพท์ 038-102710