• ที่อยู่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อีเมล eastnetu8@gmail.com
  • โทรศัพท์ 038-102710
Thumb

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันผู้รับผิดชอบ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 10 สถาบัน ประกอบด้วย

1.มหาวิทยาลัยบูรพา (แม่ข่าย)
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5.วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
6.วิทยาลัยชุมชนตราด
7.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
9.สถาบันวิทยสิริเมธี
10.วิทยาลัยเซนต์เทเรซา

หลักการและเหตุผล

1.สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความสามัคคี
2.เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3.เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
4.ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5.ปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ และให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
6.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และการกระจายอำนาจ
7.พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9.พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ที่ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษา 10 แห่ง กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ รวม 8 จังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เดิม เพื่อส่งเสริม ผลิต และเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงโครงการกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาร่วมกันกับสถานศึกษาในฐานการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พัฒนาด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น และกิจกรรมด้านอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2559-2561 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยมีการเสนอจัดกิจกรรมรวมว่า 40 โครงการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีบทบาทในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง และยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นต่อไป