• ที่อยู่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อีเมล eastnetu8@gmail.com
  • โทรศัพท์ 038-102710

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร.กรรณิกา สุภาภา

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยชุมชนตราด

อาจารย์ศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

อธิการบดี

สถาบันวิทยสิริเมธี

ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร

อธิการบดี

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ

อธิการบดี

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

รศ.ดร.สมถวิล จริตควร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา