การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการภาพรวม

18 กรกฎาคม 2561 :
08.00-08.30น. ลงทะเบียน
08.30น. ผอ.วชช.ตราดกล่าวต้อนรับเครือข่ายภาคตะวันออก
08.40น. -รองอธิการมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวทักทาย/ขอบคุณ
– ชมนิทรรศการผลงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกและเครือข่ายโรงเรียน 20 แห่ง
10.00น. ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราดกล่าวต้อนรับ
10.00 – 12.00น.
– ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดงาน
– นำเสนอผลงานสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงภาคตะวันออกในภาพรวมโดยม.บูรพา
– สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกนำเสนอผลงาน ( 10 นาที/สถาบัน)
12.00-12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. ออกเดินทางลงเรือ ที่ท่าเรือแหลมศอก อำเภอเมือง (ใช้เวลาประมาณครึ่งชม.)
13.30น. เรือเฟอรี่บุณณศิริ ออกจากท่าเรือแหลมศอกตราด
15.00น. ถึงท่าเรืออ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด
15.30น. ตรวจติดตามการสร้างอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคมหลักสูตรช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์
16.30น. เข้าที่พัก /พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. รับประทานอาหารเย็น
19.30น. คณะผู้ตรวจติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแยกย้ายเข้าที่พัก

19 กรกฎาคม 2561:
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม รับฟังรายงานผลการดำเนินงานในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว/การสื่อความหมายท้องถิ่น บูรณาการภาษาอังกฤษ
09.00น.ลงพื้นที่จริงโดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ เป็นมัคคุเทศก์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– แปลงผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
– ชมต้นไทรใหญ่-มะค่ายักษ์
11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. ตรวจติดตามการจัดหลักสูตรการทำขนมไทย/ขนมฝรั่ง/ภาษาอังกฤษ/มัคคุเทศก์ ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
(ระดับประถมศึกษา)
14.00น. มัคคุเทศก์จากโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคมพาชมหมู่บ้านชาวประมงบ้านอ่าวใหญ่/น้ำตกคลองเจ้า
16.00น. แนะนำผลการตรวจติดตาม
17.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. รับประทานอาหารเย็น / เข้าที่พัก

20 กรกฎาคม 2561 :
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
09.00น. ออกเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวสลัด
10.00น. ออกเดินทางจากเกาะกูด
11.00น. ถึงท่าเรือแหลมศอก เมืองตราด
11.30น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านธัญรัตน์ซีฟู้ด
12.30น. เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
บ้านเปร็ดใน มัคคุเทศก์น้อยชมป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน
14.00น. สรุปผลการตรวจติดตาม
15.00น.เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ