การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30 น. – 08.45 น.      ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เวลา 08.45 น. – 09.00 น.      พิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เวลา 09.00 น. – 09.15 น.      นำเสนอการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา 09.15 น. – 11.25 น.      นำเสนอการดำเนินการโครงการฯ ของสถาบันลูกข่าย จากผู้แทนของแต่ละสถาบัน สถาบันละ 10 นาที

  1. มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  3. วิทยาลัยชุมชนตราด
  4. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  5. สถาบันวิทยสิริเมธี
  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี
  7. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา

เวลา 11.25 น. – 12.0๐ น.      นำเสนอการดำเนินการโครงการฯ โรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราโดย ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เวลา 12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 13.30 น.          เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุดอ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เวลา 13.30 – 16.00 น.          พบผู้บริหารโรงเรียน และ เยี่ยมชมโครงการของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เวลา 16.00 – 16.30 น.          ถามตอบประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

เวลา 16.30 น.                     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
1. รับประทานอาหารว่างช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. ช่วงบ่ายเวลา 14.30-14.45 น.
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม