เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ขับเคลื่อน Thai MOOC จัดโครงการอบรมการใช้งาน Thai MOOC สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน Thai MOOC สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพา รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ให้เกียรติมาเป้นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยาย

โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อแนะนำการใช้งาน Thai MOOC สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารด้านการจัด
การเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการจัดรูปแบบการสอนที่มีรูปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงได้โดยใช้เทคโนโลยี มีการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงรายวิชาหรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น