มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการฯ วางยุทธศาสตร์การพัฒนารายวิชา MOOC เพื่อเป็นแกนนำเครือข่ายด้าน MOOC ในภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา (ผศ.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การวางยุทธศาสตร์การพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ของมหาวิทยาลัยบูรพา อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเป็นแม่ข่ายในการขับเคลื่อ MOOC ในภูมิภาคของภาคตะวันออกต่อไป