เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดย รศ.ดร.สมถวิล  จริตควร ผู้แทนประธานเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562 โดยการเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีสถาบันของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  4. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา
  5. วิทยาลัยชุมชนตราด
  6. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  7. สถาบันวิทยสิริเมธี
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โดยการจัดนิทรรศการ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกได้คัดเลือกสถาบันต่างๆ เข้าร่วมจัเนิทรรศการ ดังนี้

หัวข้อ

สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สร้างครู มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

 

1. โครงการการพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนเชิงวิชาชีพ(PLC)ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดSTEAM Education

2. โครงการหนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนแบบ STEAM Education

สร้างสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า 1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC  โดยมีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นพี่เลี้ยง

 2. การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามหลักการ CLIL

สร้างชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราด 1.การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด