โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

 สถาบันผู้รับผิดชอบ  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  8 สถาบัน ประกอบด้วย

  • มหาวิทยาลัยบูรพา (แม่ข่าย)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • มหาวิทยาลัยเอเซียน
  • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
  • วิทยาลัยชุมชนตราด
  • วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โดยให้จัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักนโยบาย 9 ข้อ ของรัฐบาล อันได้แก่

1) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความสามัคคี

2) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม

3) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ

4) ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

5) ปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ และให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู

6) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และการกระจายอำนาจ

7) พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8) เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

9) พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ที่ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษา 8 แห่ง กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ รวม ๖ จังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เดิม เพื่อส่งเสริม ผลิต และเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงโครงการกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาร่วมกันกับสถานศึกษาในฐานการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  พัฒนาด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ  กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมด้านการต่อต้านการคอรัปชั่น และกิจกรรมด้านอื่นๆ  ในปีงบประมาณ 2559-2561 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยมีการเสนอจัดกิจกรรมรวม 8 โครงการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีบทบาทในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง และยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นต่อไป