โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
ด้วยสำนักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา มีโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ได้รับเงินสนับสนุนปีงบประมาณ 2558 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและ การบริหารจัดการของเครือข่าย ในการนี้จึงขอความร่วมมือเครือข่ายเขียนอธิบายการดำเนินงานการบริหารโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่เสนอให้กับสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

 

กรอบการประเมินโครงการ
1. การดำเนินงานของเครือข่ายในการเสนอโครงการมีวิธีดำเนินการอย่างไร
1.1 ก่อนเสนอโครงการ
1.1.1 มีการประชุมกรรมการ/สมาชิกเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและลักษณะโครงการที่เป็นไปตามกรอบของ สกอ. และให้สถาบันสมาชิกดำเนินการจัดทำโครงการตามนั้น
การดำเนินการ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อกำหนดทิศทางและพิจารณาการดำเนินโครงการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

1.1.2 จัดทำโครงการร่วมกันในนามเครือข่าย และกระจายความรับผิดชอบในการจัดทำโครงการไปยังสถาบันสมาชิก กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการร่วมกัน
การดำเนินการ มีการประชุมพิจารณากระจายความรับผิดชอบในการจัดทำโครงการไปยังสถาบันสมาชิก กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการร่วมกันในวันประชุมคณะกรรมการ โดยสรุปเป็นมติร่วมกัน จัดทำเป็นข้อเสนอโครงการ TOR เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

1.1.3 ประชุมกรรมการเครือข่ายเพื่อตรวจสอบโครงการว่าเป็นไปตามกรอบของ สกอ. ก่อนนำเสนอ สกอ.ในนามเครือข่ายเพื่อพิจารณา
การดำเนินการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะแม่ข่าย เป็นผู้พิจารณาและปรับแก้โครงการให้เป็นไปตามกรอบของ สกอ. เพื่อลดระยะเวลากำดำเนินงาน และประหยัดงบประมาณในการประชุมพิจารณา

1.2 การกำกับดูแลระหว่างการดำเนินโครงการ ที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจาก สกอ.
1.2.1 เครือข่ายส่งผู้แทนไปติดตามการดำเนินงานแต่ละโครงการ และจัดทำรายงาน
การดำเนินการ เครือข่ายไม่ได้ส่งผู้แทนไปติดตามโครงการ แต่จะมีการประสานงานเป็นระยะเพื่อติดตามโครงการ

1.2.2 มอบหมายผู้แทนสถาบันในเครือข่ายไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และรายงานให้เครือข่ายทราบ
การดำเนินการ สถาบันแม่ข่าย (มหาวิทยาลัยบูรพา) จะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยตรง โดยมีการรายงานความคืบหน้าให้ สกอ. ทราบ ในระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน

1.2.3 เป็นความรับผิดชอบของสถาบันที่ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน และรายงานให้เครือข่ายทราบ
การดำเนินการ สถาบันที่ดำเนินโครงการจะรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นระยะๆ ตามกำหนด คือ 6 เดือน และ 12 เดือน

1.2.4 วิธีการอื่น ๆ
การดำเนินการ มีการบรรจุวาระรายงานความคืบหน้าโครงการ ในการประชุมติดตามโครงการในคณะกรรมการเครือข่าย B เพื่อติดตามผลทุกโครงการรวมไปถึงโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยด้วย

 

2. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายในภาพรวม
2.1 กรรมการเครือข่ายจัดประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผน สรุปและจัดทำรายงาน
การดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณบริหารจัดการมีจำกัด จึงมอบให้สถาบันแม่ข่ายเป็นผู้ประเมินผล สรุป และจัดทำรายงาน

2.2 เครือข่ายให้แต่ละสถาบันสมาชิกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ และส่งไปยังสถาบันแม่ข่าย
การดำเนินการ มีการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

2.3 มีการประเมินผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
การดำเนินการ กรอกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์มของ สกอ.

2.4 สถาบันแม่ข่ายประเมินผลการดำเนินงานตามแผนด้วยวิธีการอื่น ๆ
การดำเนินการ มีการประเมินภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยได้ติดตามโครงการด้วย

3. สรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายในภาพรวม
3.1 ผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนโครงการเครือข่าย เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด
3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบของ สกอ.
3.3 ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในผู้เข้าร่วมโครงการ
การดำเนินการ (ดังเอกสารแนบในภาคผนวก เอกสารแนบคลิกที่นี่)

3.4 โครงการของเครือข่ายที่สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (ขอให้ทางเครือข่าย
ได้พิจารณาคัดสรร พร้อมระบุเกณฑ์การคัดสรรและรายละเอียดการดำเนินงานโดยสรุป)
การดำเนินการ ยังไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้

4. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยของ สกอ. ข้อดีและข้อจำกัดในการทำงานแบบเครือข่าย
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
1. งบประมาณได้รับล่าช้า
2. มีความคลาดเคลื่อนในการอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้กับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเสนอขอรับงบประมาณ 1,300,000 บาท แต่ได้รับอนุมัติ 1,000,000 บาท ส่งผลให้ต้องประชุมพิจารณางบประมาณใหม่ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการประชุม และกำหนดการจัดโครงการก็ต้องเลื่อนออกไป
3. แต่ละสถาบัน เปิด-ปิด ภาคเรียนไม่ตรงกัน

การแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ
ประสานงานกับสถาบันที่รับผิดชอบโครงการให้ชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน
ประชุมเพื่อขอจัดสรรงบประมาณใหม่
เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต/นักศึกษาสถาบันที่จัดโครงการแทน

5. ข้อเสนอแนะต่อ สกอ. เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในอนาคต
1. ควรจัดการเสนอ TOR ให้เร็วขึ้น และดำเนินการอนุมัติงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณ
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกำหนดงบประมาณให้ชัดเจน