เอกสารการนำเสนอ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2017” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
PowerPoint นำเสนอ
คู่มือ KM การเรียนการสอน อัตลักษณ์ มรภ.พระนครศรีอยุูธยา
แบบส่ง KM การเรียนการสอน 2559 มรภ.พระนครศรีอยุธยา
2. วิทยาลัยชุมชนตราด
PowerPoint นำเสนอ
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ทิศทางการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
PowerPoint นำเสนอ

ภาพข่าวกิจกรรม

Download ภาพข่าวกิจกรรม 1


Download ภาพข่าวกิจกรรม 2