ผู้บริหารและบุคลากร

 
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
(ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก)
 


อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 


ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

 


ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 


อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี

 


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี

 


วิทยาลัยเซนต์เทเรซา

 


วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขนุการ