ผู้บริหารและบุคลากร


รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
(ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก)

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

 


ดร.กรรณิกา  สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

 


อาจารย์ศิระพจต์  จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 


ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

 


ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร
อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

 


ดร.พอพันธุ์  สนเจริญ
อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

 


รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขนุการ