โครงการเฉพาะกิจ

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ดำเนินการโครงการเฉพาะกิจ ตามนโยบายที่ได้รับจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ดังนี้

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยการดำเนินการดังกล่าวเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (กองกิจการนิสิต) เป็นผู้ดำเนินการในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,300,000 บาท ดำเนินโครงการ ทั้งสิ้น 8 สถาบัน ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  5. วิทยาลัยชุมชนตราด
  6. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
  7. สถาบันวิทยสิริเมธี
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

 

2. โครงการสัมมนา “การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study) ตามบริบทการศึกษาภูมิภาคตะวันออก” เครือข่ายภาคตะวันออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีทักษะต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Study) นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จึงได้ริเริ่มการดำเนินโครงการ “การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study) ตามบริบทการศึกษาภูมิภาคตะวันออก” เครือข่ายภาคตะวันออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยในระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) คาดหวังที่จะให้สถาบันต่างๆ ในเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกได้เข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนานิสิต นักศึกษาแบบองค์รวม โดยยึดบริบทการเป็นสถานศึกษาของภาคตะวันออกเป็นสำคัญ อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก จะต้องดำเนินการตามนโยบาย EEC (Eastern Economic Corridor) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนานิสิต นักศึกษาแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกไปโดยปริยาย และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากการดำเนินการทั้ง ๒ ประเด็นสามารถดำเนินการให้สอดคล้อง ต่อเนื่องกันได้ จะเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีสถาบัน นิสิต นักศึกษา เป็นแกนนำได้อย่างยั่งยืน และสนองต่อทั้งนโยบายระดับภูมิภาค กระทรวง และระดับชาติได้เป็นอย่างดี