ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

วิสัยทัศน์
“ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน”

พันธกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
2. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก กับภาคการผลิตและภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
3. ส่งเสริมให้เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม